Algemene voorwaarden development

QREATE-IT IS ER VOOR JOU! Kwalitatief hoogstaande websites en webshops tegen vaste lage tarieven met maandelijkse updates, zodat u geen omkijken heeft naar het onderhoud. Dat is waar Qreate-it voor staat. Onze WordPress-specialisten bereiken mooie resultaten door goede communicatie en duidelijke procesafspraken. Deze algemene voorwaarden zijn een onderdeel hiervan en zijn van toepassing op onze dienstverlening.

HET WERKPROCES van Qreate-it verloopt als volgt:

  1. Intake
  2. Offerte
  3. Overeenkomst
  4. Planning
  5. Werkzaamheden
  6. Oplevering
  7. Onderhoud

UITVOERING. Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Qreate-it, tenzij anders overeengekomen. Qreate-it overlegt met u over het inschakelen van derden. Qreate-it is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en sluit toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek uit.

OPLEVERING. Qreate-it zet al haar expertise in voor een optimaal resultaat. U zorgt voor een tijdige aanlevering van benodigde gegevens en voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid hiervan. Bij niet tijdig aanleveren kan een afgesproken opleverdatum niet worden gegarandeerd. Opleverdata – al dan niet gefaseerd – gelden als indicatieve termijn. Qreate-it informeert u tijdig als een opleverdatum niet haalbaar is.

Qreate-it levert een inspanningsverbintenis om het werk conform de wensen en instructies van opdrachtgever op te leveren.

HOSTING. De opdracht kan mede omvatten het (doen) registreren van domeinnamen en de hosting van uw website of webshop. Qreate-it werkt samen met een vaste hostingpartij die gespecialiseerd is in WordPress. Op de hosting zijn de algemene voorwaarden van  ManagedWP Hosting van toepassing. Voor de beschikbaarheid van de dienst is het bepaald in de Service Level Agreement van ManagedWPHosting.nl. Qreate-it spant zich in om eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

TARIEVEN van Qreate-it volgen uit de offerte. Als de inhoud van de opdracht wijzigt kan Qreate-it de werkzaamheden opschorten totdat aanvullende overeenstemming is bereikt over de kosten. Bij meerwerk wordt u voorafgaand geïnformeerd. Werkzaamheden na oplevering zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij dit valt onder een onderhoudspakket.

DE REKENING (50% bij aanvang en 20% direct voor de testoplevering en 30% bij livegang) moet binnen 28 dagen worden betaald. Na deze 28 dagen bent u in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Een beroep op opschorting of verrekening is niet toegestaan. Bij verzuim Qreate-it kan de werkzaamheden, de hosting en/of het onderhoud beëindigen of opschorten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat. U wordt hier dan voorafgaand over geïnformeerd. Alle mogelijke incassokosten komen voor uw rekening.

INTELLECTUELE EIGENDOM. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende intellectuele eigendoms-rechten behoren toe aan Qreate-it. U krijgt het gebruiksrecht van het werk en mag zonder voorafgaande toestemming het werk niet verveelvoudigen, verspreiden, bewerken, verkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden, tenzij uit de aard van de opdracht of het werk anders voortvloeit. Bij handelen in strijd met bedoelde intellectuele eigendomsrechten is de overtreder een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 verschuldigd aan Qreate-it, onverminderd het recht van Qreate-it om volledige schadevergoeding te vorderen.

AANSPRAKELIJKHEID. Qreate-it is niet aansprakelijk voor:

schade veroorzaakt door onjuiste, onrechtmatige of niet tijdig verstrekte gegevens, door werkzaamheden die door uzelf of derden zijn verricht of door situaties van overmacht waardoor Qreate-it buiten haar toedoen werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten schade veroorzaakt door hacks, virussen of storingen in de elektronische dienstverlening van derden, zoals providers, en/of vergelijkbare dienstverleners. Bij storingen informeert Qreate-it u zo spoedig mogelijk gevolgschade of indirecte schade, waaronder bedrijfsschade of winstderving.

Qreate-it is slechts aansprakelijk voor directe en toerekenbare schade voor zover deze valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de opdracht. Deze aansprakelijkheidsbeperking is ook van toepassing op de aansprakelijkheid van (rechts)personen die voor de uitvoering van de opdracht door Qreate-it zijn ingeschakeld. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van opzet of grove schuld.

VRIJWARING. Opdrachtgever vrijwaart Qreate-it voor alle aanspraken van derden als gevolg van (i) onrechtmatig of strafbaar handelen door opdrachtgever, of (ii) de inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden door online geplaatste content, data en/of vormgeving.

DUUR EN OPZEGGING. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht. Bij het (tussentijds) eindigen van de opdracht behoudt Qreate-it haar recht op voldoening van de kosten van de tot dat moment verrichte werkzaamheden. Periodieke kosten van externe partijen, en/of doorbelaste kosten van derden worden niet gerestitueerd.

Soort contract Looptijd Stilzwijgende verlenging Opzegtermijn
Onderhouds-contract 3 jaar Ja, met telkens 1 kwartaal Schriftelijk en één mnd voor einde looptijd
Hosting 1 jaar Ja, met telkens 1 jaar Schriftelijk en één mnd voor einde looptijd

Een onderhouds- of hostingcontract kan te allen tijde tussentijds worden beëindigd. De maandelijkse vergoedingen tot aan het einde van de looptijd blijven dan onverminderd en ineens verschuldigd (afkoop). Qreate-it verleent volledige medewerking aan de overdracht van het onderhoud, dan wel de hosting van een website aan een andere partij.

VEILIGHEID EN PRIVACY. Qreate-it zorgt – afhankelijk van het gekozen onderhoudspakket – voor back-ups en een adequate beveiliging tegen virussen en hacks. Verstrekte (persoons-) gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en met inachtneming van behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit voorafgaand met u is afgesproken of voor zover dit nodig is voor het aanvragen van een domeinnaam en hosting.

FEEDBACK. Qreate-it is een jong enthousiast bedrijf met grootse ambities. Deze ambities kunnen we alleen waarmaken door goed naar onze klanten te luisteren. Heeft u tips of adviezen geef deze dan na oplevering van uw website aan ons door.

TOEPASSELIJK RECHT. Nederlands recht is van toepassing. Een klacht of geschil zal Qreate-it op zorgvuldige wijze proberen op te lossen, onverminderd het recht van iedere partij om het geschil voorte leggen aan de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel.

Vastgesteld op 1 Januari 2018.

Reacties zijn gesloten.